Matcha Bros
Štatút

K uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim môže dôjsť dvoma spôsobmi.

Kupujúci má právo pred zadaním objednávky prerokovať s predávajúcim akékoľvek ustanovenia zmluvy, vrátane tých, ktoré menia ustanovenia nasledujúcich predpisov. Tieto rokovania musia byť vedené písomne a zaslané na adresu predávajúceho:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

Ak kupujúci odstúpi od možnosti uzavrieť zmluvu individuálnym rokovaním, platia nasledujúce predpisy a platné zákonné ustanovenia.

ŠTATÚT

§1 Definície

1. Správca osobných údajov:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

2. Poštová adresa - názov a priezvisko alebo názov inštitúcie, sídlo v meste (v prípade mesta rozdeleného na ulice: ulica, číslo budovy, číslo bytu alebo objektu; v prípade mesta nečleneného na ulice: názov mesta a číslo nehnuteľnosti), PSČ a mesto.

3. Reklamačná adresa:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia

4. Cenník doručenia - zoznam dostupných druhov doručenia a ich nákladov, dostupný na www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc .

5. Kontaktné údaje:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia

E-mail: info@matchabros.pl

6. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Informácie sa nepovažujú za schopné identifikovať jednotlivca, ak by si to vyžadovalo nadmerné náklady, čas alebo úsilie.

7. Citlivé údaje - ide o osobné údaje obsahujúce informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, náboženskom, straníckom alebo odborovom členstve, ako aj údaje o zdravotnom stave, genetickom kóde, závislostiach, sexuálnom živote, presvedčení , rozsudky o penále a pokute, ako aj iné rozsudky vydané v súdnom alebo správnom konaní.

8. Doručenie - druh prepravnej služby spolu s prepravcom a cenou uvedenou v cenníku doručenia na www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc

9. Doklad o kúpe - faktúra, účet alebo pokladničný blok vystavený v súlade so zákonom o dani z tovarov a služieb zo dňa 11.3.2004 v platnom znení a ďalšími príslušnými zákonnými ustanoveniami.

10. Produktová karta – jedna podstránka obchodu obsahujúca informácie o jednom produkte.

11. Zákazník – plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale spôsobilá na právne úkony, nakupujúca u predávajúceho priamo súvisiacu s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

12. Občiansky zákonník - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 v znení neskorších predpisov.

13. Kódex dobrej praxe - súbor pravidiel správania, najmä etické a profesionálne normy uvedené v článku 2 písm. 5 zákona o potieraní nekalých trhových praktík z 23. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.

14. Spotrebiteľ – plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, nakupujúca u Predávajúceho, ktorá priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

15. Košík - zoznam produktov pripravený z produktov ponúkaných v predajni na základe voľby Kupujúceho.

16. Kupujúci – Spotrebiteľ aj Zákazník.

17. Miesto dodania tovaru - poštová adresa alebo odberné miesto uvedené Kupujúcim v objednávke.

18. Okamih dodania veci - okamih, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba na prevzatie veci prevezme vec do držby.

19. Online platforma RSO - webová stránka EÚ fungujúca na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES a dostupné na https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. Platba – spôsob platby za predmet zmluvy a dodanie.

21. Oprávnený subjekt - subjekt oprávnený na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov zo dňa 23.09.2016 v znení neskorších predpisov.

22. Zásady ochrany osobných údajov - zásady spracovania osobných údajov kupujúcich správcom osobných údajov, práva a povinnosti kupujúcich správcu údajov, ktorý je dostupný na: www.matchabros.pl/strona/polityka-prywatnosci

23. Spotrebiteľské právo - Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.

24. Produkt – minimálne a nedeliteľné množstvo položiek, ktoré môže byť predmetom objednávky a ktoré je uvedené v predajni Predávajúceho ako merná jednotka pri stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

25. Predmet zmluvy – výrobky a dodávka, ktoré sú predmetom zmluvy.

26. Predmet plnenia – predmet zmluvy.

27. Odberné miesto - miesto dodania vecí iná ako poštová adresa, uvedená v zozname poskytnutom Predávajúcim v predajni.

28. Register Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa ¬ – register oprávnených subjektov vedený Úradom pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa v zmysle zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov zo dňa 23.09.2016 v znení neskorších predpisov a dostupné na: https://uokik.gov.pl/prezent_podmiesz_uprawionych. php

29. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95 ods. /46/EC

30. Vec - hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

31. Obchod – online služba dostupná na www.matchabros.pl, prostredníctvom ktorej môže Kupujúci uskutočniť objednávku.

32. Predávajúci:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

zaregistrované a viditeľné v registri CEIDG na adrese:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ec97603-d267-4545-b877-f41be4...

33. Systém - súbor spolupracujúcich IT zariadení a softvéru, zabezpečujúcich spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a príjem dát prostredníctvom telekomunikačných sietí pomocou koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete, bežne označovanej ako internet.

34. Dodacia lehota – počet hodín alebo pracovných dní uvedený na produktovej karte.

35. Zmluva - zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku v zmysle Zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014 v prípade Spotrebiteľov a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 v prípade kupujúcich.

36. Vada – fyzická aj právna vada.

37. Fyzická vada - nesúlad predávanej veci so zmluvou, najmä ak vec:

a) nemá vlastnosti, ktoré by mala mať vec tohto druhu vzhľadom na účel uvedený v zmluve alebo vyplývajúce z okolností alebo účelu;

b) nemá vlastnosti, o ktorých predávajúci spotrebiteľa uistil,

c) sa nehodí na účel, o ktorom Spotrebiteľ informoval Predávajúceho pri uzatváraní zmluvy a Predávajúci nevzniesol námietky proti jeho zamýšľanému použitiu;

d) bol Spotrebiteľovi doručený v neúplnom stave;

e) v prípade nesprávnej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal Predávajúci alebo tretia osoba, za ktorú je Predávajúci zodpovedný, alebo Spotrebiteľ, ktorý sa riadil pokynmi obdržanými od Predávajúceho;

f) nemá vlastnosti garantované výrobcom alebo jeho zástupcom alebo osobou, ktorá uvádza vec na trh v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a osobou, ktorá sa ako výrobca prezentuje uvedením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku označenie na predávanom tovare, ibaže by tieto ubezpečenia predávajúcemu nevedel, alebo ak usúdime, že ich nemohol poznať, alebo ak nemohli ovplyvniť rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu, alebo ak ich obsah pred uzavretím zmluvy opravil.

38. Právna vada - stav, keď je predávaná vec majetkom tretej osoby alebo je zaťažená právami tretej osoby, ako aj vtedy, ak obmedzenie v užívaní alebo nakladaní s vecou vyplýva z rozhodnutia alebo nálezu č. príslušný orgán.

39. Objednávka - Prehlásenie vôle Kupujúceho podané prostredníctvom obchodu, jasne špecifikujúce: druh a množstvo produktov; typ dodávky; spôsob platby; miesto dodania veci, údaje Kupujúceho a smerujúce priamo k uzavretiu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

1. Zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku v súlade s poľským právom a týmito predpismi.

2. Miesto dodania veci musí byť na území Poľskej republiky.

3. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytnúť služby a dodať veci bez vád.

4. Všetky ceny uvádzané Predávajúcim sú vyjadrené v poľskej mene a sú cenami brutto (vrátane DPH). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v cenníku doručenia.

5. Všetky lehoty sa počítajú v súlade s čl. 111 Občianskeho zákonníka, t. j. lehota určená v dňoch sa končí uplynutím posledného dňa, a ak je začiatok lehoty určenej v dňoch určitou udalosťou, neprihliada sa pri počítání na deň, v ktorom táto udalosť nastala. Perióda.

6. Potvrdenie, zverejnenie, zaznamenanie a zabezpečenie všetkých podstatných ustanovení zmluvy za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti prebieha formou:

a. potvrdenie objednávky zaslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávka, zálohová faktúra, informácie o práve odstúpiť od zmluvy, tieto pravidlá v pdf verzii, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy v pdf verzii, odkazy na stiahnutie predpisy a vzor odstúpenia od zmluvy;

b) k vyplnenej objednávke zaslanej na uvedené miesto výdaja tlačených položiek priložíte: doklad o kúpe, informáciu o práve odstúpiť od zmluvy, tieto predpisy a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7. Predávajúci informuje o známych zárukách poskytovaných tretími osobami na produkty dostupné v predajni.

8. Za komunikáciu s ním pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky a svoje náklady znáša kupujúci vo výške vyplývajúcej zo zmluvy uzatvorenej s treťou osobou, ktorá mu poskytuje konkrétnu službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.

9. Predávajúci zabezpečuje Kupujúcemu používajúcemu systém správnu prevádzku obchodu v týchto prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s najnovšou verziou nainštalované verzie JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálnym rozlíšením nad 1024 px. Používanie softvéru tretích strán, ktorý ovplyvňuje prevádzku a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, aby ste získali plnú funkčnosť www.matchabros.pl obchod, mali by byť všetky vypnuté.

10. Kupujúci si môže zvoliť, aby si obchod zapamätal jeho údaje, aby mu uľahčil proces zadania ďalšej objednávky. Na tento účel by mal Kupujúci poskytnúť prihlasovacie meno a heslo potrebné na získanie prístupu do svojho účtu. Login a heslo je postupnosť znakov nastavená Kupujúcim, ktorý je povinný ich uchovávať v tajnosti a chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. Kupujúci má možnosť kedykoľvek prezerať, opravovať, aktualizovať údaje a mazať účet v obchode.

11. Predávajúci dodržiava kódex dobrej praxe.

12. Kupujúci je povinný:

aa neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušovanie osobnostných práv a iných práv tretích osôb,

používať obchod spôsobom, ktorý nenaruší jeho prevádzku, najmä použitím špecifického softvéru alebo zariadení,

ac nepodnikať akcie ako: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií v rámci obchodu (spam),

reklamu využívajúcu obchod spôsobom, ktorý nie je nevýhodný pre ostatných kupujúcich a predávajúceho,

ae používať všetok obsah uverejnený v obchode iba pre svoju osobnú potrebu,

pri používaní predajne spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami predpisov, ako aj so všeobecnými zásadami netikety.

§3 Uzavretie zmluvy a realizácia

1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne.

2. Pre zadanie objednávky by mal Kupujúci vykonať minimálne nasledujúce kroky, z ktorých niektoré sa môžu mnohokrát opakovať:

a) pridanie produktu do košíka;

b) výber typu dodávky;

c) výber typu platby;

d) výber miesta dodania tovaru;

e) zadanie objednávky v obchode pomocou tlačidla „Kúpiť a zaplatiť“.

3. Subjekt poskytujúci online platobné služby je Blue Media SA Dostupné spôsoby platby: Platobné karty:
*Vízum
* Visa Electron
*Mastercard
* Elektronická karta MasterCard
*Maestro

a. ak vznikne potreba vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, predávajúci vráti sumu na bankový účet priradený k platobnej karte objednávateľa“ alebo „platbu predávajúci vráti prostredníctvom rovnaký spôsob platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nebude znamenať žiadne náklady.

b) doba spracovania objednávky sa počíta od okamihu získania kladnej autorizácie platby. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.

4. K uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom dochádza odoslaním objednávky.

5. Objednávka Spotrebiteľa zaplatená na dobierku je spracovaná bezodkladne a objednávka uhradená bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému je spracovaná po pripísaní platby Spotrebiteľa na účet Predávajúceho, čo by malo prebehnúť do 30 dní od zadania objednávky. , pokiaľ Spotrebiteľ nemohol splniť povinnosť nie svojou vinou a informoval o tom Predávajúceho.

6. Zmluva so Zákazníkom je uzavretá prijatím objednávky Predávajúcim, o čom Zákazníka informuje do 48 hodín od zadania objednávky.

7. Objednávka zákazníka na dobierku je spracovaná ihneď po uzavretí zmluvy a objednávka uhradená bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronického platobného systému je spracovaná po uzavretí zmluvy a pripísaní platby zákazníka na účet predávajúceho.

8. Splnenie objednávky Zákazníka môže závisieť od zaplatenia celej hodnoty objednávky alebo jej časti alebo získania obchodného úverového limitu minimálne vo výške hodnoty objednávky alebo súhlasu Predávajúceho so zaslaním objednávky na dobierku (platba na dobierku).

9. Tovar je expedovaný v termíne uvedenom na produktovej karte a pri objednávkach zložených z viacerých produktov v najdlhšom termíne uvedenom na produktovej karte. Lehota začína plynúť od dokončenia objednávky.

10. Zakúpený predmet zmluvy je spolu s kupujúcim vybraným predajným dokladom odoslaný kupujúcim zvoleným druhom dodania na miesto dodania tovaru uvedené kupujúcim v objednávke spolu s prílohou prílohy uvedené v §2 bod 6b.

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený v zmysle čl. 27 Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, okrem nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 Spotrebiteľské právo.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je 14 dní odo dňa doručenia veci a na dodržanie lehoty stačí zaslanie vyjadrenia pred jej uplynutím.

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 Zákona o spotrebiteľoch, na formulári dostupnom na www.matchabros.pl/strona/formularz-zwrotu resp. inou formou v súlade so spotrebiteľským právom.

4. Predávajúci bezodkladne potvrdí Spotrebiteľovi prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy e-mailom (poskytnutým pri uzatváraní zmluvy a ďalším, ak bolo uvedené v podanom vyhlásení).

5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť veci pred jej uplynutím.

7. Spotrebiteľ vráti veci, ktoré sú predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na svoje náklady.

8. Spotrebiteľ nenesie náklady na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nesúhlasil s plnením alebo nebol informovaný o strate svojho resp. jej právo odstúpiť od zmluvy v čase udelenia tohto súhlasu alebo podnikateľ neposkytol potvrdenie v súlade s čl. 15 oddiel 1 a čl. 21 oddiel 1. Spotrebiteľské právo.

9. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, v dôsledku používania veci nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.

10. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi, a ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci Spotrebiteľovi dodatočné náklady v súlade s § 33 Zákona o spotrebiteľoch nevráti.

11. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

12. Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

13. Spotrebiteľ nie je v zmysle § 38 zákona o spotrebiteľoch oprávnený odstúpiť od zmluvy:

a) na ktorom cena alebo odmena závisí od výchyliek na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemá pod kontrolou a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b) v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

c) v ktorej je predmetom služby vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;

d) v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;

e) v ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami;

f) v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol balík po doručení otvorený;

g) na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho podnikateľ informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy. odstúpiť od zmluvy;

h) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.

§5 Záruka

1. Predávajúci v zmysle čl. 558§1 Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť voči zákazníkom za fyzické a právne vady (záruka).

2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za podmienok uvedených v čl. 556 Občianskeho zákonníka a nasledujúcich za vady (záruka).

3. V prípade zmluvy so spotrebiteľom, ak sa fyzická vada zistí do jedného roka odo dňa dodania veci, má sa za to, že existovala v čase prechodu nebezpečenstva na spotrebiteľa.

4. Ak má predávaná vec vady, spotrebiteľ môže:

a) predložiť vyhlásenie so žiadosťou o zníženie ceny;

b) predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy;

pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez nadmerných ťažkostí pre spotrebiteľa nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo neodstráni vadu. Ak však už bola vec predávajúcim vymenená alebo opravená alebo predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za bezvadnú alebo odstrániť vadu, nemá nárok na výmenu veci ani na odstránenie vady.

5. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú alebo namiesto výmeny veci môže požadovať odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do zhody uzavretie zmluvy spôsobom zvoleným spotrebiteľom nie je možné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim a pri posúdení nadmerne vysokých nákladov hodnotu veci bez vád, druh a závažnosť zistenej vady , pričom sa prihliada aj na nepríjemnosti, ktorým by bol Spotrebiteľ vystavený pri inom spôsobe uspokojenia.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu.

7. Ak má predávaná vec vady, môže spotrebiteľ:

a. požadovať, aby bola položka vymenená za bezvadnú;

b) požadovať odstránenie vady.

8. Predávajúci je povinný vymeniť vadnú vec za bezvadnú alebo vadu odstrániť v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí pre spotrebiteľa.

9. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Spotrebiteľa, ak uvedenie vadnej veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným kupujúcim nie je možné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia do súladu so zmluvou.

10. Ak je vadná vec namontovaná, môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho demontáž a opätovnú inštaláciu po výmene za bezvadnú alebo odstránení vady, je však povinný znášať časť súvisiacich nákladov presahujúcich cenu predávanej veci alebo môže od predávajúceho požadovať úhradu časti nákladov na demontáž a opätovnú montáž, maximálne však do ceny predávanej veci. V prípade nesplnenia povinnosti Predávajúcim je Spotrebiteľ oprávnený vykonať tieto činnosti na náklady a riziko Predávajúceho.

11. Spotrebiteľ, ktorý si uplatňuje záručné práva, je povinný doručiť vadnú vec na adresu predávajúceho na náklady predávajúceho a ak by vzhľadom na druh veci alebo spôsob jej montáže bolo dodanie veci zo strany spotrebiteľa neprimerane vysoké. sťažené, je spotrebiteľ povinný sprístupniť vec predávajúcemu v mieste, kde sa vec nachádza. V prípade nesplnenia povinnosti predávajúcim je spotrebiteľ oprávnený vrátiť vec na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.

12. Náklady na výmenu alebo opravu znáša Predávajúci, okrem situácie opísanej v §5 bod 10.

13. Predávajúci je povinný v prípade výmeny veci za bezvadnú alebo odstúpenia od zmluvy od spotrebiteľa prevziať vadnú vec.

14. Predávajúci do štrnástich dní odpovie na ustanovenia podľa čl. 5615 Občianskeho zákonníka: vyhlásenia so žiadosťou o zníženie ceny, žiadosťou o výmenu veci za vec bez vady, žiadosťou o odstránenie vady. Na akékoľvek iné vyhlásenie Spotrebiteľa, ktoré sa nevzťahuje na štrnásťdňovú lehotu uvedenú v Občianskom zákonníku, odpovie Predávajúci do tridsiatich dní (§ 7a Zákona o ochrane spotrebiteľa).

V opačnom prípade sa má za to, že vyhlásenie alebo žiadosť Spotrebiteľa sú oprávnené.

15. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa fyzická chyba zistí do dvoch rokov odo dňa doručenia veci Spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja použitá vec pred uplynutím jedného roka odo dňa doručenia veci Spotrebiteľovi. doručenia tovaru Spotrebiteľovi.

16. Nárok Spotrebiteľa na odstránenie vady alebo výmenu predanej veci za bezvadnú sa premlčí po uplynutí jedného roka odo dňa zistenia vady, najskôr však po uplynutí dvoch rokov odo dňa doručenia veci Spotrebiteľovi, a ak je predmetom predaja použitá vec pred uplynutím roka od doručenia veci Spotrebiteľovi.

17. Ak skončí trvanlivosť veci určená Predávajúcim alebo výrobcom po dvoch rokoch odo dňa dodania veci Spotrebiteľovi, zodpovedá Predávajúci v rámci záruky za fyzické vady veci zistené pred uplynutím doby použiteľnosti veci. toto obdobie.

18. Spotrebiteľ môže v lehotách uvedených v §5 bod 15-17 podať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o znížení ceny pre fyzickú vadu predávanej veci, a ak spotrebiteľ požadoval výmenu veci za bez vady alebo odstránenie vady, lehota na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy alebo zníženia ceny začína plynúť neplatným uplynutím lehoty na výmenu veci alebo odstránenie vady.

19. V prípade šetrenia niektorého zo záručných práv pred súdom alebo rozhodcovským súdom je až do právoplatného skončenia konania pozastavená lehota na uplatnenie ďalších práv, na ktoré má Spotrebiteľ v tejto súvislosti nárok. Obdobne sa vzťahuje aj na mediačné konanie, avšak lehota na uplatnenie ostatných záručných práv, na ktoré má Spotrebiteľ nárok, začína plynúť odo dňa odmietnutia súhlasu súdu uzavretého pred mediátorom alebo neúčinného ukončenia mediácie.

20. Na uplatnenie práv zo záruky na právne vady predanej veci sa vzťahuje §5 body 15-16 s tým, že lehota začína plynúť odo dňa, keď sa Spotrebiteľ o existencii vady dozvedel, a ak Spotrebiteľ sa o existencii vady dozvedel až v dôsledku žaloby tretej osoby - odo dňa právoplatnosti rozsudku vydaného v spore s treťou osobou.

21. Ak Spotrebiteľ pre vadu veci urobil vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo znížení ceny, môže požadovať náhradu škody, ktorá mu v dôsledku uzavretia zmluvy vznikla bez toho, aby vedel o existencii vady, aj keď škoda vznikla v dôsledku okolností, za ktoré predávajúci nezodpovedá, a najmä môže požadovať náhradu nákladov na uzavretie zmluvy, náklady na vyzdvihnutie, prepravu, uskladnenie a poistenie veci, náhradu vynaložených výdavkov v rozsahu, v ktorom z nich nemal prospech a ani ich nedostal od tretej osoby, a náhradu trov konania. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o povinnosti napraviť škodu o všeobecných zásadách.

22. Uplynutie akejkoľvek lehoty na zistenie vady nevylučuje uplatnenie záručných práv, ak predávajúci chybu podvodne zamlčal.

23. Ak je Predávajúci povinný poskytnúť Spotrebiteľovi službu alebo finančný prospech, bude mu splnená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote ustanovenej zákonom.

§6 Zásady ochrany osobných údajov a zabezpečenie osobných údajov

1. Správca osobných údajov zodpovedá za zákonné spracúvanie osobných údajov, zásady zhromažďovania, spracúvania a uchovávania osobných údajov, ako aj práva Kupujúceho súvisiace s jeho osobnými údajmi.

2. Správca osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúcich na základe súhlasu av súvislosti so zákonom oprávnenými záujmami predávajúceho.

3. Správca osobných údajov zhromažďuje a spracúva osobné údaje len v rozsahu odôvodnenom zmluvnou alebo zákonnou povinnosťou.

4. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a súhlas so spracovaním údajov na konkrétny účel je možné kedykoľvek odvolať.

5. Na účely vybavenia objednávky Kupujúceho sa zhromažďujú tieto osobné údaje:

a) poštová adresa – potrebná na vystavenie dokladu o kúpe;

b.miesto dodania veci - potrebné na adresovanie zásielky;

c) e-mail – potrebný na komunikáciu súvisiacu s realizáciou objednávky;

d) telefónne číslo – potrebné pri výbere určitých druhov doručenia

6. Podrobné riešenia ochrany osobných údajov súvisiace s odoslaním objednávky, ale aj používaním obchodu pred a po zadaní objednávky, sú zahrnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

§7 Záverečné ustanovenia

1. Žiadne z ustanovení týchto pravidiel nemá za cieľ porušovať práva Kupujúceho. Nemožno to ani takto vykladať, pretože v prípade nesúladu ktorejkoľvek časti predpisov s platnou legislatívou Predávajúci deklaruje absolútny súlad a aplikáciu tohto zákona namiesto napadnutého ustanovenia predpisov.

2. O zmenách pravidiel a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní elektronicky (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo objednávke). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových nariadení. Zavedú sa zmeny s cieľom prispôsobiť predpisy platnému právnemu stavu.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.matchabros.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Gdynia, 21 września 2020 roku)

 
nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl