Matcha Bros
Törvény

A Vevő és az Eladó közötti szerződéskötés kétféleképpen történhet.

A Vevőnek joga van a megrendelés feladása előtt a szerződés bármely rendelkezését az Eladóval tárgyalni, beleértve az alábbi szabályzat rendelkezéseit módosító rendelkezéseket is. Ezeket a tárgyalásokat írásban kell lefolytatni, és az Eladó címére kell elküldeni:

Matcha Bros. ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

Amennyiben a Vevő egyedi tárgyalások útján lemond a szerződéskötés lehetőségéről, az alábbi előírások és hatályos jogszabályok az irányadók.

TÖRVÉNY

§1 Fogalommeghatározások

1. Személyes adatok kezelője:

Matcha Bros. ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

2. Postacím - az intézmény vezeték- és vezetékneve vagy neve, települési elhelyezkedése (utcára tagolt város esetén: utca, épületszám, lakás- vagy helyiségszám; nem utcára osztott város esetén: település neve és ingatlanszáma), irányítószáma és település.

3. Panasz címe:

Matcha Bros. ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia

4. Szállítási árlista – az elérhető szállítási módok és azok költségeinek listája, amely elérhető a www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc oldalon.

5. Elérhetőségek:

Matcha Bros. ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia

E-mail: info@matchabros.pl

6. Személyes adat - bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Az információ nem tekinthető alkalmasnak az egyén azonosítására, ha ez túlzott költséget, időt vagy erőfeszítést igényelne.

7. Érzékeny adatok – olyan személyes adatok, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, vallási, párt- vagy szakszervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra, genetikai kódra, szenvedélybetegségekre, szexuális életre, meggyőződésre vonatkozó adatokat tartalmaznak. , büntetésekről és pénzbüntetésekről szóló ítéletek, valamint egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárásban hozott ítéletek.

8. Szállítás – a szállítási szolgáltatás típusa a fuvarozóval és a szállítási árlistában feltüntetett költségekkel, amely elérhető a www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc oldalon.

9. A vásárlást igazoló bizonylat - a 2004. március 11-i, módosított áru- és szolgáltatásadóról szóló törvény és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kiállított számla, számla vagy nyugta.

10. Termékkártya – az üzlet egyetlen aloldala, amely egyetlen termékről tartalmaz információkat.

11. Vevő – az Eladótól üzleti vagy szakmai tevékenységével közvetlenül összefüggő vásárlást teljesítő, cselekvőképes nagykorú természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de cselekvőképes szervezeti egység.

12. Polgári Törvénykönyv - a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1964. április 23-i módosított törvény.

13. Jó gyakorlat kódex - magatartási szabályok összessége, különösen a 2. cikk pontjában említett etikai és szakmai normák. A tisztességtelen piaci gyakorlatok felszámolásáról szóló, 2007. augusztus 23-i, módosított törvény 5. §-a.

14. Fogyasztó – az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki az Eladótól olyan vásárlást hajt végre, amely nem kapcsolódik közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.

15. Kosár - az üzletben kínált termékekből a Vevő választása alapján összeállított termékek listája.

16. Vevő – Fogyasztó és Vevő egyaránt.

17. A tétel kézbesítésének helye - a Vevő által a megrendelésben feltüntetett postacím vagy átvételi hely.

18. Az áru átvételének pillanata - az a pillanat, amikor a Vevő vagy az általa az áru átvételére megjelölt harmadik személy az árut birtokba veszi.

19. ODR online platform - az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján működő uniós weboldal az online fogyasztói vitarendezésről és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról és a 2009/22/EK irányelv, és elérhető a https://webgate.ec.europa.eu/odr oldalon.

20. Fizetés – fizetési mód a szerződés tárgyára és a szállításra.

21. Meghatalmazott - a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére jogosult szervezet a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó, 2016. szeptember 23-i, módosított törvény értelmében.

22. Adatvédelmi szabályzat – a Vásárlók személyes adatainak a Személyes Adatkezelő általi feldolgozásának elvei, a Vásárlók jogai és az Adatkezelő kötelezettségei, amely elérhető: www.matchabros.pl/strona/polityka-prywatnosci

23. Fogyasztói jog – 2014. május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvény.

24. Termék – a megrendelés tárgyát képező cikkek minimális és oszthatatlan mennyisége, amelyet az Eladó üzletében az árának (ár/egység) meghatározásakor mértékegységként ad meg.

25. A szerződés tárgya – a szerződés tárgyát képező termékek és szállítás.

26. Teljesítés tárgya – szerződés tárgya.

27. Átvételi pont - a postai címtől eltérő, az Eladó által az üzletben megadott listán szereplő tételek átadási helye.

28. A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal nyilvántartása ¬ – a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal által vezetett, a fogyasztói jogviták peren kívüli megoldásáról szóló, 2016. szeptember 23-i, módosított törvény szerinti jogosultak nyilvántartása, ill. elérhető: https://uokik.gov.pl/prezent_podmiesz_uprawnionych. php

29. GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95. irányelv hatályon kívül helyezéséről /46/EK

30. Tárgy - szerződés tárgyát képező vagy tárgyát képező ingó dolog.

31. Áruház – a www.matchabros.pl oldalon elérhető online szolgáltatás, amelyen keresztül a Vevő megrendelést adhat le.

32. Eladó:

Matcha Bros. ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

regisztrált és látható a CEIDG nyilvántartásban a következő címen:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ec97603-d267-4545-b877-f41be4...

33. Rendszer - együttműködő informatikai eszközök és szoftverek összessége, amely biztosítja a távközlési hálózatokon a feldolgozást és tárolást, valamint az adatok küldését és fogadását egy adott hálózattípusnak megfelelő végberendezés, közkeletű nevén internet segítségével.

34. Szállítási idő – a termékkártyán feltüntetett órák vagy munkanapok száma.

35. Megállapodás - a Fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény értelmében üzlethelyiségen kívül vagy távollétben kötött megállapodás, valamint a fogyasztók esetében adásvételi szerződés. Vevők esetében a Polgári Törvénykönyv 1964. április 23-i 535. §-a.

36. Hiba – fizikai és jogi hiba egyaránt.

37. Fizikai hiba - az eladott áru szerződéssel való összeegyeztethetetlensége, különösen, ha az áru:

a) nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel egy ilyen típusú tárgynak rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott célból, vagy a körülményekből vagy célból adódóan;

b. nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekről az Eladó a Fogyasztót biztosította,

c) nem alkalmas arra a célra, amelyről a Fogyasztó a szerződés megkötésekor az Eladót tájékoztatta, és az Eladó nem emelt kifogást a rendeltetésszerű használat ellen;

d) hiányos állapotban került a Fogyasztóhoz;

e. hibás beszerelés és indítás esetén, ha ezeket a tevékenységeket az Eladó vagy az Eladó felelősségi körébe tartozó harmadik személy, vagy az Eladótól kapott utasításokat követő Fogyasztó végezte;

f) nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a gyártó vagy képviselője, illetve a terméket üzleti tevékenysége körében forgalomba hozó személy, illetve a nevének, védjegyének vagy más megkülönböztető jelzésének feltüntetésével gyártóként bemutatkozó személy garantál. jelet az eladott árun, kivéve, ha az Eladó ezeket a biztosítékokat nem ismerte, vagy ésszerűen ítélve nem tudhatta, vagy nem tudták befolyásolni a Fogyasztó szerződéskötési döntését, vagy ha azok tartalmát a szerződés megkötése előtt helyesbítették.

38. Jogi hiba - az a helyzet, amikor az eladott dolog harmadik személy tulajdonát képezi, vagy harmadik személy jogaival terhelt, valamint ha a dolog használatának vagy rendelkezésének korlátozása a hatóság határozatából vagy határozatából ered. illetékes hatóság.

39. Megrendelés - a Vevőnek az üzleten keresztül benyújtott akaratnyilatkozata, amely egyértelműen tartalmazza: a termékek fajtáját és mennyiségét; szállítás típusa; fizetési mód; az áru átvételének helye, a Vevő adatai, és közvetlenül a Vevő és az Eladó közötti szerződés megkötésére irányulnak.

§2 Általános feltételek

1. A szerződést lengyel nyelven kötötték meg, a lengyel jognak és jelen szabályzatnak megfelelően.

2. A tétel szállítási helyének a Lengyel Köztársaság területén kell lennie.

3. Az Eladó köteles és vállalja, hogy szolgáltatást nyújt és hibátlanul kiszállítja a termékeket.

4. Az Eladó által megadott összes ár lengyel pénznemben értendő, és bruttó árak (ÁFA-val). A termékek árai nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelyet a szállítási árlista tartalmaz.

5. Valamennyi határidő számítása a Kbt. 111. §-a alapján, azaz a napokban meghatározott időszak az utolsó nap lejártával ér véget, és ha a napokban meghatározott időszak kezdete egy bizonyos esemény, akkor az esemény bekövetkezésének napját nem veszik figyelembe a számításnál. a periódus.

6. A szerződés valamennyi lényeges rendelkezésének megerősítése, nyilvánosságra hozatala, rögzítése és biztosítása az információkhoz való jövőbeni hozzáférés érdekében a következő formában történik:

a) a megrendelés visszaigazolása a megadott e-mail címre történő elküldéssel: megrendelés, pro forma számla, a szerződéstől való elállási jogról szóló tájékoztatás, jelen szabályzat pdf változatban, elállási nyilatkozat minta pdf változatban, letöltési linkek a szabályzat és az elállási sablon saját szerződései;

b) a nyomtatott termékek megjelölt kiadási helyére megküldött, kitöltött megrendeléshez csatolva: vásárlást igazoló bizonylat, a szerződéstől való elállási jogról szóló tájékoztató, jelen szabályzat, valamint elállási nyilatkozat minta.

7. Az Eladó tájékoztat az üzletben elérhető termékekre harmadik fél által biztosított ismert garanciákról.

8. Az Eladó nem számít fel díjat a vele távközlő eszközzel történő kommunikációért, annak költségeit a Vevő viseli a számára meghatározott, távközlést lehetővé tevő szolgáltatást nyújtó harmadik személlyel kötött szerződésből eredő összegben.

9. Az Eladó a rendszert használó Vevő számára az üzlet megfelelő működését biztosítja az alábbi böngészőkben: IE 7-es vagy újabb verzió, FireFox 3-as vagy újabb, Opera 9-es vagy újabb, Chrome 10-es vagy újabb verziója, Safari a legfrissebb verzióval JAVA és FLASH verziók telepítve, 1024 px feletti vízszintes felbontású képernyőkön. Harmadik féltől származó szoftverek használata, amelyek befolyásolják a böngészők működését és funkcionalitását: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari befolyásolhatja az áruház helyes megjelenítését, ezért a www.matchabros.pl teljes funkcionalitásának elérése érdekében. boltban, mindet le kell tiltani.

10. A vásárló dönthet úgy, hogy adatait az üzlet megjegyzi, hogy megkönnyítse az újabb megrendelés folyamatát. Ebből a célból a Vevőnek meg kell adnia a fiókjához való hozzáféréshez szükséges bejelentkezési nevet és jelszót. A bejelentkezési név és a jelszó a Vevő által beállított karaktersorozat, amelyet köteles titokban tartani és megvédeni harmadik személyek illetéktelen hozzáférésétől. A vásárlónak bármikor lehetősége van az áruházban lévő adatok megtekintésére, javítására, frissítésére és fiókjának törlésére.

11. Az Eladó betartja a helyes gyakorlat kódexét.

12. A Vevő köteles:

aa törvény által tiltott tartalmat, például erőszakot, rágalmazó vagy harmadik felek személyiségi jogait és egyéb jogait sértő tartalmat nem biztosít vagy továbbít,

az áruház olyan módon történő használata, amely nem zavarja annak működését, különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával,

ac, hogy ne tegyen olyan műveleteket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk küldése vagy közzététele az üzleten belül (spam),

hirdetés az áruház olyan módon történő használata, amely a többi Vevő és az Eladó számára nem kényelmetlen,

az áruházban közzétett összes tartalmat kizárólag saját személyes használatra használja fel,

af az üzletet a Lengyel Köztársaság területén hatályos törvényi rendelkezéseknek, a szabályzat rendelkezéseinek, valamint a netikett általános elveinek megfelelő módon használja.

3. § A szerződés megkötése és végrehajtása

1. A rendeléseket a nap 24 órájában lehet leadni.

2. A rendelés leadásához a Vevőnek legalább az alábbi lépéseket el kell végeznie, amelyek közül néhány többször megismételhető:

a) termék hozzáadása a kosárhoz;

b) a szállítás típusának kiválasztása;

c) fizetési mód kiválasztása;

d) az áru szállítási helyének kiválasztása;

e. rendelés leadása az üzletben a „Vásárlás és fizetés” gombbal.

3. Az online fizetési szolgáltatásokat nyújtó szervezet a Blue Media SA Rendelkezésre álló fizetési módok: Fizetési kártyák:
*Vízum
* Visa Electron
*MasterCard
*MasterCard Electronic
* Maestro

a) ha a vásárló által fizetési kártyával végrehajtott tranzakció után pénzvisszatérítésre van szükség, az eladó az összeget a megrendelő fizetési kártyájához rendelt bankszámlára utalja vissza" vagy "az eladó a fizetést a a fogyasztó által használt fizetési móddal, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett más, számára költségmentes visszaküldési módba.

b) a megrendelés feldolgozási ideje a pozitív fizetési felhatalmazás megszerzésének pillanatától számít. Ha a Vásárló a fizetési módot átutalással, elektronikus fizetéssel vagy fizetési kártyával választja - az Eladó bankszámláján történő jóváírás napjától.

4. A Fogyasztóval kötött szerződés megkötésére a rendelés leadásakor kerül sor.

5. A Fogyasztó átvételkor kifizetett megrendelésének feldolgozása haladéktalanul, a banki átutalással vagy az elektronikus fizetési rendszeren keresztül kifizetett rendelés feldolgozása a Fogyasztó fizetésének az Eladó számláján történő jóváírását követően kerül feldolgozásra, aminek a megrendeléstől számított 30 napon belül meg kell történnie. , kivéve, ha a Fogyasztó a kötelezettségének nem tudott eleget tenni.nem az ő hibájából értesítette az Eladót.

6. A Vásárlóval kötött szerződés a megrendelés Eladó általi elfogadásával jön létre, melyről a Vásárlót a megrendeléstől számított 48 órán belül tájékoztatja.

7. A Megrendelő utánvétes megrendelésének feldolgozása a szerződéskötést követően haladéktalanul, a banki átutalással vagy elektronikus fizetési rendszeren keresztül kifizetett megrendelés feldolgozása a szerződés megkötését és a Vevő fizetésének Eladó számláján történő könyvelését követően történik.

8. A Vevő megrendelésének teljesítése függhet a megrendelés értékének egészének vagy egy részének kifizetésétől, vagy legalább a megrendelés értékének megfelelő kereskedelmi hitelkeret megszerzésétől, vagy az Eladó hozzájárulásától a megrendelés utánvétes (kiszállításkor fizetendő) elküldéséhez.

9. A termék kiszállítása a termékkártyán, több termékből álló megrendelés esetén a termékkártyán megadott leghosszabb határidőn belül történik. Az időszak a megrendelés teljesítésével kezdődik.

10. A megvásárolt szerződés tárgyát a Vevő által kiválasztott adásvételi bizonylattal együtt a Vevő által választott szállítási móddal a Vevő által a megrendelésben megjelölt áru átvételi helyére a csatolt a 2. § 6b. pontjában említett mellékleteket.

4. § A szerződéstől való elállás joga

1. A fogyasztó a Kbt. 27. §-ában meghatározott költségek kivételével a távollévők között kötött szerződéstől való indoklás és költségmentes elállás joga a fogyasztóvédelmi törvény 27. §-a alapján. 33, art. 34 Fogyasztói jog.

2. A távollevők között kötött szerződéstől való elállás határideje a küldemény kézbesítésétől számított 14 nap, a határidő betartásához elegendő a lejárat előtti nyilatkozat elküldése.

3. A Fogyasztó a szerződéstől való elállási nyilatkozatát a fogyasztóvédelmi törvény 2. számú mellékleteként csatolt nyomtatványon nyújthatja be, a www.matchabros.pl/strona/formularz-zwrotu , ill. a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő más formában.

4. Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak a szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételét (a szerződés megkötésekor megadva és egy másikat, ha a benyújtott nyilatkozatban szerepelt).

5. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés meg nem kötöttnek minősül.

6. A Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásától számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak. A határidő betartásához elegendő a tételeket a lejárat előtt visszaküldeni.

7. A fogyasztó saját költségén visszaküldi az elállási szerződés tárgyát képező tárgyakat.

8. A fogyasztót nem terheli a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatásának költsége, ha a teljesítéshez a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt nem járult hozzá, vagy nem értesült az elállási jogának elvesztéséről, ill. a hozzájárulás megadásakor a szerződéstől való elállási joga, vagy a vállalkozó nem adott visszaigazolást a Ptk. 15 szakasz 1 és art. 21 szakasz 1. Fogyasztói jog.

9. A fogyasztó felelős azért, hogy a szerződés tárgyát képező dolog értékét olyan módon csökkentse, amely meghaladja a tárgy jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértéket.

10. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó által benyújtott szerződéstől való elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi fizetést, beleértve az áru Fogyasztó részére történő kiszállításának költségeit is, és ha a Fogyasztó az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Fogyasztói Törvény 33. §-a alapján többletköltséget nem térít meg a Fogyasztónak.

11. Az Eladó a Fogyasztó által alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési móddal téríti vissza a fizetést, kivéve, ha a Fogyasztó más, számára költséggel nem járó fizetési módhoz kifejezetten hozzájárult.

12. Az Eladó a Fogyasztótól beérkezett fizetés visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy a visszaküldést a Fogyasztó nem igazolja, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

13. A Fogyasztói Törvény 38. §-a alapján a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni:

a) amelyben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyek felett az Eladónak nincs befolyása, és amelyek a szerződéstől való elállás határideje előtt következhetnek be;

b) amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott, a fogyasztó specifikációi szerint gyártott vagy egyéni igényeinek kielégítésére szolgáló termék;

c) amelyben a szolgáltatás tárgya gyorsan romló vagy rövid szavatossági idejű cikk;

d) amelyben a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban átadott, egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás felbontása után nem küldhető vissza, ha a csomagot a kiszállítást követően bontották fel;

e) amelyekben a szolgáltatás tárgyát olyan tételek képezik, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódnak más tételekhez;

f) amelyekben a szolgáltatás tárgyát hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program zárt csomagolásban szállítják, ha a csomagot a kiszállítást követően bontották fel;

például nem tárgyi adathordozóra mentett digitális tartalom szolgáltatására, ha a szolgáltatás teljesítése a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és azt követően, hogy a vállalkozó tájékoztatta őt a jogának elvesztéséről. eláll a szerződéstől;

h. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az előfizetési szerződések kivételével.

§5 Garancia

1. Eladó a Kbt. A Ptk. 558.§ (1) bekezdése teljes mértékben kizárja a vásárlókkal szembeni fizikai és jogi hibákért való felelősséget (szavatosság).

2. Eladó a Fogyasztóval szemben a Kbt. 556. §-a és az azt követő hibák (szavatosság).

3. Fogyasztóval kötött szerződés esetén, ha a termék átadásától számított egy éven belül fizikai hiba észlelhető, akkor feltételezhető, hogy az a veszély Fogyasztóra való átszállása időpontjában fennállt.

4. Ha az eladott termék hibás, a fogyasztó:

a) árcsökkentést kérő nyilatkozatot nyújt be;

b) a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot nyújt be;

kivéve, ha az Eladó haladéktalanul és a Fogyasztó túlzott kényelmetlensége nélkül a hibás terméket hibátlanra cseréli vagy a hibát eltávolítja. Ha azonban a terméket az Eladó már kicserélte vagy kijavította, vagy az Eladó nem tett eleget a termék hibamentesre cseréjére vagy a hiba eltávolítására vonatkozó kötelezettségének, nem jogosult a termék cseréjére vagy a hiba elhárítására.

5. A Fogyasztó az Eladó által javasolt hiba elhárítása helyett követelheti a termék hibamentesre való cseréjét, vagy a termék cseréje helyett kérheti a hiba elhárítását, kivéve, ha a termék megfelelővé tételét teszi. a Fogyasztó által választott módon a szerződés megkötése lehetetlen, vagy az Eladó által javasolt módhoz képest túlzott költséget igényelne, valamint a túlzott költség megítélésekor a termék hibamentes értékét, a megállapított hiba fajtáját és jelentőségét , és figyelembe veszik azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek a Fogyasztó más kielégítési módnak lenne kitéve.

6. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen.

7. Ha az eladott termék hibás, a fogyasztó továbbá:

a) követelheti a cikk kicserélését egy hibamentesre;

b) követelni a hiba megszüntetését.

8. Az Eladó köteles a hibás terméket egy hibamentesre cserélni, vagy a hibát ésszerű időn belül megszüntetni, anélkül, hogy a Fogyasztót túlzottan kellemetlenül érintené.

9. Eladó megtagadhatja a Fogyasztó kérelmének teljesítését, ha a hibás termék szerződésszerűvé tétele a vevő által választott módon lehetetlen, vagy túlzott költséget igényelne a szerződésszerűvé tétel egyéb lehetséges módjához képest.

10. Ha a hibás terméket beszerelték, a Fogyasztó követelheti az Eladótól annak szétszerelését és visszaszerelését, miután hibátlanra cserélt, vagy a hiba elhárítását követően a hibát kijavította, de köteles viselni az ezzel kapcsolatos költségeknek a szerződést meghaladó részét. az eladott áru árát, vagy követelheti az Eladótól a ki- és visszaszerelés költségeinek egy részét, az eladott termék áráig. Az Eladó kötelezettségének elmulasztása esetén a Fogyasztó jogosult ezen tevékenységeket az Eladó költségére és kockázatára elvégezni.

11. A szavatossági jogokat gyakorló Fogyasztó köteles a hibás terméket a reklamációs címre az Eladó költségére eljuttatni, és ha a termék típusa vagy beszerelésének módja miatt a termék kiszállítása a Fogyasztó részéről túlzott mértékű lenne. nehéz, a Fogyasztó köteles a terméket az Eladó rendelkezésére bocsátani azon a helyen, ahol a dolog található. Amennyiben az Eladó kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztó jogosult a terméket az Eladó költségére és kockázatára visszaküldeni.

12. A csere vagy javítás költségei az Eladót terhelik, kivéve az 5.§ 10. pontjában leírt esetet.

13. Eladó köteles a hibás terméket a Fogyasztótól átvenni, amennyiben a terméket hibátlanra cseréli, vagy eláll a szerződéstől.

14. Az Eladó tizennégy napon belül válaszol a Kbt. 5615. §-a szerint: árleszállítást kérő, a cikk hibamentesre cseréjét kérő, a hiba elhárítását kérő nyilatkozatok. Az Eladó a Fogyasztó minden egyéb olyan nyilatkozatára, amely nem vonatkozik a Ptk.-ban meghatározott tizennégy napra, harminc napon belül válaszol (Fogyasztói törvény 7a. §).

Ellenkező esetben a Fogyasztó nyilatkozata, kérése jogosnak minősül.

15. Eladó szavatossági felelősséggel tartozik, ha a termék Fogyasztó részére történő átadásától számított két éven belül fizikai hibát észlel, és ha az adásvétel tárgya a dátumtól számított egy év lejárta előtt használt cikk. a termék Fogyasztó részére történő átadásáról.

16. A Fogyasztó hibaelhárítására vagy az eladott termék hibamentesre cseréjére vonatkozó igénye a hiba észlelésétől számított egy év elteltével, de legkorábban a termék átadásától számított két év elteltével évül el. a Fogyasztó, és ha az adásvétel tárgya a termék Fogyasztóhoz történő átadásától számított év lejárta előtt használt cikk.

17. Ha a terméknek az Eladó vagy a gyártó által meghatározott szavatossági ideje a termék Fogyasztó részére történő átadásától számított két év elteltével jár le, az Eladó szavatosságilag felel a termék fizikai hibáiért, amelyeket a vásárlási idő lejárta előtt talált. ezt az időszakot.

18. A Fogyasztó az 5. § 15-17. pontjaiban meghatározott határidőn belül az eladott termék fizikai hibája miatti szerződéstől való elállási vagy árleszállítási nyilatkozatot nyújthat be, és ha a Fogyasztó a termék cseréjét kérte Hibamentesség vagy hibaelhárítás, a szerződéstől való elállási vagy árleszállítási nyilatkozat benyújtásának határideje a termék cseréjére vagy a hiba elhárítására vonatkozó határidő eredménytelen lejártával kezdődik.

19. A szavatossági jogok valamelyikének bírósági vagy választottbírósági vizsgálata esetén a Fogyasztót e tekintetben megillető egyéb jogok gyakorlásának határideje az eljárás jogerős befejezéséig szünetel. Ennek megfelelően a közvetítői eljárásra is vonatkozik, azonban a Fogyasztót megillető egyéb szavatossági jogok gyakorlásának határideje a közvetítő előtt kötött egyezség jóváhagyásának bírósági megtagadása vagy a közvetítés eredménytelen megszüntetése napjától kezdődik.

20. Az 5. § 15-16. pontja vonatkozik az eladott termék jogi hibáira vonatkozó jótállási jogok gyakorlására, kivéve, hogy az időtartam attól a naptól kezdődik, amikor a Fogyasztó a hiba fennállásáról tudomást szerzett, és ha a Fogyasztó A hiba fennállásáról csak harmadik személy által indított kereset eredményeként - attól az időponttól kezdve, amikor a harmadik személlyel szembeni jogvitában meghozott ítélet jogerőre emelkedett.

21. Ha a Fogyasztó a termék hibája miatt a szerződéstől való elállásról vagy az ár leszállításáról nyilatkozatot tett, úgy követelheti a szerződés megkötése következtében elszenvedett kárának megtérítését anélkül, hogy annak fennállásáról tudott volna. a hibáról akkor is, ha a kár olyan körülményből következett be, amelyért az Eladó nem vállal felelősséget, és különösen követelheti a szerződéskötés költségeinek, az áru átvételének, szállításának, tárolásának és biztosítási költségeinek megtérítését, a felmerült költségek megtérítését, amennyiben azokból nem részesült, és azokat nem harmadik személytől kapta, valamint az eljárás költségeinek megtérítését. Ez nem sérti a kárelhárítási kötelezettségre vonatkozó általános elveken alapuló rendelkezéseket.

22. A hibafeltárási határidő lejárta nem zárja ki a szavatossági jogok gyakorlását, ha az Eladó a hibát csalárd módon eltitkolta.

23. Ha az Eladó köteles a Fogyasztó részére szolgáltatást vagy anyagi juttatást nyújtani, azt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőig teljesíti.

6. § Adatvédelmi szabályzat és a személyes adatok biztonsága

1. A Személyes Adatkezelő felelős a személyes adatok jogszerű kezeléséért, valamint a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és tárolásának alapelveiért, valamint a Vevő személyes adataival kapcsolatos jogaiért.

2. A Személyes Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait az Eladó hozzájárulása alapján és jogilag indokolt érdekeivel összefüggésben kezeli.

3. A Személyes Adatkezelő csak a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettség által indokolt mértékben gyűjt és kezel személyes adatokat.

4. A Vásárló hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, a meghatározott célú adatkezeléshez adott hozzájárulása bármikor visszavonható.

5. A Vevő megrendelésének feldolgozása céljából az alábbi személyes adatokat gyűjtjük:

a) postai cím – a vásárlást igazoló okmány kiállításához szükséges;

b) a tétel kézbesítésének helye – a küldemény címzéséhez szükséges;

c) e-mail - a megrendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikációhoz szükséges;

d) telefonszám – bizonyos szállítási módok kiválasztásakor szükséges

6. A megrendelés leadásával, de a rendelés leadása előtti és utáni üzlethasználattal kapcsolatos személyes adatok védelmére vonatkozó részletes megoldásokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

7. § Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat egyetlen rendelkezése sem sérti a Vevő jogait. Nem is értelmezhető így, mert a szabályzat bármely részének a hatályos jognak nem megfelelősége esetén az Eladó a szabályzat kifogásolt rendelkezése helyett jelen jogszabály teljes körű betartását és alkalmazását jelenti ki.

2. A szabályzat változásairól és azok hatályáról a Regisztrált Vásárlókat elektronikusan értesítjük (a regisztráció vagy a rendelés során megadott e-mail címre). Az értesítést az új szabályozás hatálybalépése előtt legalább 30 nappal megküldjük. Változásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a szabályozást az alkalmazandó jogálláshoz igazítsák.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.matchabros.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Gdynia, 21 września 2020 roku)

 
fel
Sklep jest w trybie podglądu
Az oldal teljes verziójának megtekintése
Sklep internetowy Shoper.pl