Matcha Bros
Statut

K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím může dojít dvěma způsoby.

Kupující má právo před provedením objednávky s prodávajícím sjednat jakákoli ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení následujících předpisů. Tato jednání by měla být vedena písemně a zaslána na adresu prodávajícího:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

Pokud Kupující odstoupí od možnosti uzavřít smlouvu individuálním jednáním, platí následující předpisy a platná zákonná ustanovení.

STATUT

§1 Definice

1. Správce osobních údajů:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

2. Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo budovy, číslo bytu nebo objektu; v případě města nečleněného na ulice: název města a číslo nemovitosti), PSČ a město.

3. Reklamační adresa:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdyně

4. Ceník doručení - seznam dostupných druhů doručení a jejich nákladů, dostupný na www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc .

5. Kontaktní údaje:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdyně

E-mail: info@matchabros.pl

6. Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Informace se nepovažují za schopné identifikovat jednotlivce, pokud by to vyžadovalo nadměrné náklady, čas nebo úsilí.

7. Citlivé údaje - jedná se o osobní údaje obsahující informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, náboženské, stranické nebo odborové příslušnosti, dále údaje o zdravotním stavu, genetickém kódu, závislostech, sexuálním životě, přesvědčení. , rozsudky o penále a pokutě, jakož i další rozsudky vydané v soudním nebo správním řízení.

8. Doručení - druh přepravní služby spolu s přepravcem a cenou uvedenou v ceníku doručení na www.matchabros.pl/strona/dostawa-i-platnosc

9. Doklad o koupi - faktura, účtenka nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o dani ze zboží a služeb ze dne 11. března 2004 v platném znění a dalšími příslušnými právními ustanoveními.

10. Produktová karta – jedna podstránka obchodu obsahující informace o jednom produktu.

11. Zákazník – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, avšak způsobilá k právním úkonům, nakupující u Prodávajícího přímo související s její obchodní nebo profesní činností.

12. Občanský zákoník - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.

13. Kodex správné praxe - soubor pravidel chování, zejména etické a profesní normy uvedené v čl. 2 písm. 5 zákona o potírání nekalých tržních praktik ze dne 23. srpna 2007, ve znění pozdějších předpisů.

14. Spotřebitel – zletilá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, nakupující u Prodávajícího, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.

15. Košík - seznam produktů připravených z produktů nabízených v obchodě na základě volby Kupujícího.

16. Kupující – spotřebitel i zákazník.

17. Místo dodání zboží - poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené kupujícím v objednávce.

18. Okamžik dodání věci - okamžik, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba k vyzvednutí věci převezme věc do držení.

19. Online platforma ODR - webové stránky EU fungující na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES a dostupné na https://webgate.ec.europa.eu/odr

20. Platba – způsob platby za předmět smlouvy a dodání.

21. Oprávněný subjekt - subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016, v platném znění.

22. Zásady ochrany osobních údajů - zásady zpracování osobních údajů kupujících správcem osobních údajů, práva a povinnosti kupujících správce údajů, který je dostupný na: www.matchabros.pl/strona/polityka-prywatnosci

23. Spotřebitelské právo - Zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

24. Produkt – minimální a nedělitelné množství položek, které může být předmětem objednávky a které je udáváno v prodejně prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

25. Předmět smlouvy – výrobky a dodávka, které jsou předmětem smlouvy.

26. Předmět plnění – předmět smlouvy.

27. Odběrné místo - místo dodání věcí mimo poštovní adresu, uvedené v seznamu poskytnutém Prodávajícím v prodejně.

28. Rejstřík ÚOHS ¬ – registr oprávněných subjektů vedený ÚOHS podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ze dne 23. září 2016, ve znění pozdějších předpisů, a k dispozici na: https://uokik.gov.pl/prezent_podmiesz_uprawionych. php

29. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46/EC

30. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

31. Obchod – online služba dostupná na www.matchabros.pl, prostřednictvím které může Kupující provést objednávku.

32. Prodávající:

Matcha Bros ul. Wiosny Ludów 48, 81-459 Gdynia, NIP 5862169171

registrované a viditelné v registru CEIDG na adrese:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=1ec97603-d267-4545-b877-f41be4...

33. Systém - soubor spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a ukládání, jakož i odesílání a příjem dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označované jako Internet.

34. Dodací lhůta – počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na produktové kartě.

35. Smlouva - smlouva uzavřená mimo provozovnu nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě spotřebitelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 v případě kupujících.

36. Vada – fyzická i právní vada.

37. Fyzická vada - rozpor prodávané věci se smlouvou, zejména jde-li o:

a. nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít vzhledem k účelu uvedenému ve smlouvě nebo vyplývající z okolností či účelu;

b. nemá vlastnosti, o kterých prodávající spotřebitele ujistil,

c. se nehodí k účelu, o kterém Spotřebitel informoval Prodávajícího při uzavírání smlouvy, a Prodávající nevznesl námitky proti jeho zamýšlenému použití;

d. byla Spotřebiteli doručena v neúplném stavu;

e. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl Prodávající nebo třetí osoba, za kterou Prodávající odpovídá, nebo Spotřebitel, který se řídil pokyny obdrženými od Prodávajícího;

f. nemá vlastnosti garantované výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která uvádí věc na trh v rámci své podnikatelské činnosti a osobou, která se jako výrobce prezentuje uvedením svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku označení na prodávané věci, ledaže by prodávající tato ujištění neznal nebo je nemohl, soudně přiměřeně usuzovat, znát nebo nemohl ovlivnit rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl jejich obsah před uzavřením smlouvy opraven.

38. Právní vada - stav, kdy je prodávaná věc majetkem třetí osoby nebo je zatížena právy třetí osoby, jakož i pokud omezení v užívání nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo nálezu příslušný orgán.

39. Objednávka - prohlášení kupujícího o vůli podané prostřednictvím obchodu, jasně specifikující: druh a množství výrobků; druh dodávky; způsob platby; místo dodání věci, údaje kupujícího a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Všeobecné podmínky

1. Smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s polským právem a těmito předpisy.

2. Místo dodání věci musí být na území Polské republiky.

3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytnout služby a dodat věci bez vad.

4. Všechny ceny uváděné Prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jsou hrubé ceny (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku doručení.

5. Všechny lhůty se počítají v souladu s čl. 111 občanského zákoníku, tedy lhůta určená ve dnech končí uplynutím posledního dne, a je-li počátkem lhůty stanovené ve dnech určitou událostí, nepřihlíží se při výpočtu ke dni, kdy tato událost nastala. období.

6. Potvrzení, zpřístupnění, evidence a zabezpečení všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá formou:

a. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávka, proforma faktura, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazy ke stažení předpisy a vzor odstoupení od smlouvy;

b. k vyplněné objednávce zaslané na uvedené místo výdeje potištěných položek přiložíte: doklad o koupi, informaci o právu na odstoupení od smlouvy, tyto předpisy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Prodávající informuje o známých zárukách poskytovaných třetími osobami na produkty dostupné na prodejně.

8. Za komunikaci s ním pomocí prostředků komunikace na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky a kupující ponese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy uzavřené s třetí osobou, která mu poskytuje konkrétní službu umožňující komunikaci na dálku.

9. Prodávající zajišťuje kupujícímu používajícímu systém správný chod obchodu v těchto prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nejnovější nainstalované verze JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který ovlivňuje provoz a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, může ovlivnit správné zobrazení obchodu, proto za účelem získání plné funkčnosti www.matchabros.pl obchod, měly by být všechny zakázány.

10. Kupující se může rozhodnout, že si jeho údaje obchod zapamatuje za účelem usnadnění procesu zadávání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující poskytnout přihlašovací jméno a heslo nezbytné pro získání přístupu ke svému účtu. Login a heslo je posloupnost znaků nastavená Kupujícím, který je povinen je uchovávat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující má možnost kdykoliv nahlížet, opravovat, aktualizovat údaje a smazat účet v obchodě.

11. Prodávající dodržuje kodex správné praxe.

12. Kupující je povinen:

aa neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, pomlouvačný nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob,

užívat obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,

ac nepodnikat akce jako: zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací v rámci obchodu (spam),

reklamu využívající obchod způsobem, který není nevýhodný pro ostatní kupující a prodávajícího,

ae používat veškerý obsah zveřejněný v obchodě pouze pro svou osobní potřebu,

při používání obchodu způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona platného na území Polské republiky, s ustanoveními předpisů, jakož i s obecnými zásadami netikety.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.

2. Pro zadání objednávky by měl kupující provést minimálně následující kroky, z nichž některé se mohou mnohokrát opakovat:

a. přidání produktu do košíku;

b. výběr typu dodávky;

c. výběr typu platby;

d. výběr místa dodání zboží;

e. zadáním objednávky v obchodě pomocí tlačítka „Koupit a zaplatit“.

3. Subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media SA Dostupné způsoby platby: Platební karty:
*Vízum
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
*Maestro

a. v případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, vrátí prodávající částku na bankovní účet přiřazený k platební kartě objednatele“ nebo „prodávající vrátí platbu prostřednictvím stejný způsob platby, který spotřebitel použil, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

b. doba zpracování objednávky se počítá od okamžiku získání kladné autorizace platby. Pokud Zákazník zvolí způsob platby převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

4. K uzavření smlouvy se Spotřebitelem dochází odesláním objednávky.

5. Objednávka spotřebitele zaplacená na dobírku je zpracována neprodleně a objednávka zaplacená bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému je zpracována po připsání platby spotřebitele na účet prodávajícího, což by mělo proběhnout do 30 dnů od zadání objednávky. , ledaže Spotřebitel nemohl svou vinou splnit povinnost a informoval o tom Prodávajícího.

6. Smlouva se Zákazníkem je uzavřena přijetím objednávky Prodávajícím, o čemž Zákazníka informuje do 48 hodin od zadání objednávky.

7. Objednávka Zákazníka na dobírku je zpracována ihned po uzavření smlouvy a objednávka zaplacená bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému je zpracována po uzavření smlouvy a připsání platby Zákazníka na účet Prodávajícího.

8. Splnění objednávky Zákazníka může záviset na zaplacení celé nebo části hodnoty objednávky nebo získání obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši objednávky nebo souhlasu Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (placeno na dobírku).

9. Zboží je expedováno v době uvedené na produktové kartě au objednávek složených z více produktů v nejdelší době uvedené na produktové kartě. Lhůta začíná běžet okamžikem dokončení objednávky.

10. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s kupujícím zvoleným prodejním dokladem zaslán kupujícím zvoleným druhem doručení na místo dodání zboží uvedené kupujícím v objednávce spolu s přiloženým přílohy uvedené v §2 bod 6b.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn dle čl. 27 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 Spotřebitelské právo.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 14 dnů ode dne doručení věci a ke splnění lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 spotřebitelského zákona, na formuláři dostupném na www.matchabros.pl/strona/formularz-zwrotu popř. jinou formou v souladu se spotřebitelským právem.

4. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem (poskytnutým při uzavírání smlouvy a dalším, pokud bylo uvedeno v podaném prohlášení).

5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou.

6. Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.

7. Věci, které jsou předmětem smlouvy, od které odstoupil, vrací spotřebitel na vlastní náklady.

8. Spotřebitel nenese náklady na poskytnutí digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy neudělil souhlas s plněním nebo nebyl informován o ztrátě svého resp. její právo odstoupit od smlouvy v době udělení tohoto souhlasu nebo podnikatel nepředložil potvrzení v souladu s čl. 15 sekce 1 a umění. 21 sekce 1. Spotřebitelské právo.

9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, v důsledku jejího užívání nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.

10. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli, a pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím, prodávající dodatečné náklady spotřebiteli nevrací v souladu s článkem 33 zákona o spotřebitelích.

11. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

12. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud věc neobdrží zpět nebo dokud Spotřebitel neprokáže její zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.

13. Spotřebitel není oprávněn dle § 38 spotřebitelského zákona odstoupit od smlouvy:

a. u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b. ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

c. ve které je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

d. ve které je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl balíček otevřen po doručení;

e. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;

f. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;

g. na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupit od smlouvy;

h. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

§5 Záruka

1. Prodávající podle čl. 558§1 občanského zákoníku zcela vylučuje odpovědnost vůči zákazníkům za fyzické a právní vady (záruka).

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za podmínek uvedených v čl. 556 občanského zákoníku a následujících za vady (záruka).

3. Je-li v případě smlouvy se spotřebitelem zjištěna fyzická vada do jednoho roku ode dne dodání věci, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele.

4. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:

a. předložit prohlášení požadující snížení ceny;

b. předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy;

ledaže prodávající neprodleně a bez nadměrných obtíží spotřebitele vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo odstranit vadu, není oprávněn věc vyměnit ani odstranit vadu.

5. Spotřebitel může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo místo výměny věci odstranění vady, pokud věc neuvede do souladu s uzavření smlouvy způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím a při posouzení nadměrně vysokých nákladů hodnotu věci bez vad, druh a závažnost zjištěné vady , a přihlíží se k nepohodlí, kterému by byl Spotřebitel vystaven při jiném způsobu uspokojení.

6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.

7. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:

a. požadovat, aby byla věc vyměněna za bezvadnou;

b. požadovat odstranění vady.

8. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím spotřebitele nadměrně obtěžoval.

9. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku spotřebitele, pokud uvedení vadné věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady oproti jinému možnému způsobu uvedení do souladu se smlouvou.

10. Pokud byla vadná věc instalována, může spotřebitel požadovat po prodávajícím její demontáž a opětovnou instalaci po výměně za bezvadnou nebo odstranění vady, je však povinen nést část souvisejících nákladů přesahující cenu prodávané věci nebo může po prodávajícím požadovat úhradu části nákladů na demontáž a zpětnou montáž, maximálně však do ceny prodávané věci. V případě nesplnění povinnosti prodávajícím je spotřebitel oprávněn tyto činnosti provádět na náklady a riziko prodávajícího.

11. Spotřebitel, který uplatňuje záruční práva, je povinen na náklady prodávajícího doručit vadnou věc na reklamační adresu, a pokud by vzhledem k druhu věci nebo způsobu její montáže bylo dodání věci spotřebitelem nepřiměřeně obtížné, je spotřebitel povinen zpřístupnit věc prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. Nesplní-li prodávající povinnost, je spotřebitel oprávněn věc na náklady a riziko prodávajícího vrátit.

12. Náklady na výměnu nebo opravu nese Prodávající, kromě situace popsané v §5 bod 10.

13. Prodávající je povinen převzít vadnou věc od spotřebitele v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.

14. Prodávající odpoví do čtrnácti dnů na ustanovení podle čl. 5615 občanského zákoníku: prohlášení požadující slevu z ceny, požadující výměnu věci za věc bez vady, požadující odstranění vady. Na jakékoli jiné prohlášení spotřebitele, které se nevztahuje na čtrnáctidenní lhůtu uvedenou v občanském zákoníku, prodávající odpoví do třiceti dnů (§ 7a Zákona o ochraně spotřebitele).

V opačném případě se má za to, že vyjádření či požadavek Spotřebitele je oprávněný.

15. Prodávající odpovídá v rámci záruky, bude-li fyzická vada zjištěna do dvou let ode dne dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc před uplynutím jednoho roku ode dne dodání věci Spotřebiteli. doručení zboží Spotřebiteli.

16. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za bezvadnou se promlčí uplynutím jednoho roku ode dne zjištění vady, nejdříve však za dva roky ode dne doručení věci na adresu: Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc před uplynutím roku od doručení věci Spotřebiteli.

17. Skončí-li doba použitelnosti věci určené Prodávajícím nebo výrobcem po dvou letech ode dne dodání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady věci zjištěné před uplynutím doby použitelnosti. toto období.

18. Spotřebitel může ve lhůtách uvedených v §5 bodech 15-17 podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu fyzické vady prodávané věci, a pokud spotřebitel požadoval výměnu věci za bezvadné nebo odstranění vady, začíná lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o slevě z ceny marným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.

19. V případě šetření některého ze záručních práv před soudem nebo rozhodčím soudem se do pravomocného skončení řízení přerušuje lhůta pro uplatnění dalších práv, na která má Spotřebitel v tomto ohledu nárok. Obdobně se vztahuje i na mediační řízení, avšak lhůta pro uplatnění ostatních záručních práv, na která má Spotřebitel nárok, počíná běžet ode dne zamítnutí souhlasu soudu uzavřeného před zprostředkovatelem nebo neúčinného ukončení mediace.

20. Pro uplatnění práv ze záruky za právní vady prodané věci se použije §5 body 15-16 s tím, že lhůta počíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o existenci vady dozvěděl, a pokud Spotřebitel se o existenci vady dozvěděl až v důsledku žaloby podané třetí osobou - ode dne právní moci rozsudku vydaného ve sporu s třetí osobou.

21. Učinil-li Spotřebitel pro vadu věci prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu uzavřením smlouvy vznikla, aniž by věděl o existenci vady, a to i v případě, že škoda byla důsledkem okolností, za které prodávající nenese odpovědnost, a zejména může požadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění věci, náhradu vynaložených výdajů v rozsahu, v němž z nich neměl prospěch a neobdržel je od třetí osoby, a náhradu nákladů řízení. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti k nápravě škody na obecných zásadách.

22. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění záručních práv, pokud prodávající vadu podvodně zamlčel.

23. Je-li Prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli službu nebo finanční zvýhodnění, bude provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.

§6 Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení osobních údajů

1. Správce osobních údajů odpovídá za zákonné zpracování osobních údajů, zásady shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů, jakož i práva kupujícího související s jeho osobními údaji.

2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících na základě souhlasu a v souvislosti s právně oprávněnými zájmy prodávajícího.

3. Správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu odůvodněném smluvní nebo zákonnou povinností.

4. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel lze kdykoli odvolat.

5. Pro účely vyřízení objednávky kupujícího jsou shromažďovány tyto osobní údaje:

a. poštovní adresa – nutná pro vystavení dokladu o koupi;

b. místo dodání věci - nutné k adresování zásilky;

c. e-mail - nezbytný pro komunikaci související s vyřízením objednávky;

d. telefonní číslo - nutné při výběru určitých typů doručení

6. Podrobná řešení ochrany osobních údajů souvisejících s podáním objednávky, ale také používáním obchodu před a po zadání objednávky, jsou zahrnuta v zásadách ochrany osobních údajů.

§7 Závěrečná ustanovení

1. Žádné z ustanovení těchto předpisů nemá za cíl porušovat práva kupujícího. Nelze to ani takto vykládat, protože v případě nesouladu kterékoli části předpisů s platným právem Prodávající deklaruje absolutní soulad a aplikaci tohoto zákona namísto napadeného ustanovení předpisů.

2. O změnách předpisů a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informováni elektronicky (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před vstupem nových předpisů v platnost. Budou zavedeny změny za účelem přizpůsobení předpisů platnému právnímu stavu.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.matchabros.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Gdynia, 21 września 2020 roku)

 
nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl